Trumpas socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienų kursas

Kodas
KMU388
Studijų kryptis
Farmacija
Studijų tipas
Nuotolinės
Apimtis valandomis
36val.
Apimtis kreditais
1.50
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
farmacijos specialistams
Kaina asmeniui
213.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1.1. Farmacinės veiklos teisinis reglamentavimas. 2.00 val.
1.2. Farmacinė licencijuojama veikla. 2.00 val.
1.3.Farmacinė rūpyba vaistinės kokybės valdymo sistemoje. 4.00 val.
1.4. Vaistų kokybės kontrolė vaistinėje. Racionalaus vaistų vartojimo aspektai. 2.00 val.
1.5. Sveikatos priežiūros etika. 2.00 val.
2.1. Sociofarmakologinės vaistų vartojimo problemos. Vaistų tarpusavio sąveika. 2.00 val.
2.2. Infekcinių ligų apžvalga, infekcijos šaltinis, užsikrėtimo keliai ir būdai. 4.00 val.
2.3.Gydymo antibiotikais principai, motyvuotas ir racionalus gydymas antibiotikais, sąveika su kitais vaistais. 4.00 val.
2.4. Rinktiniai geriatrijos klausimai: diagnostika, gydymas, pacientų priežiūra, prevencijos galimybės. 2.00 val.
2.5. Krūtinės skausmų diagnostikos ypatumai vaistininko darbo praktikoje. 2.00 val.
2.6. Klinikinė imunologija. 2.00 val.
3. Pagrindiniai vaistų technologijos klausimai. 2.00 val.
4.Farmakognozijos rinktiniai klausimai. 2.00 val.
5.Pagrindiniai homeopatijos principai ir kompleksinių homeopatinių preparatų parinkimo ir taikymo ypatybės. 2.00 val.
6. Pasirengimas farmacinių teorinių žinių vertinimui ir testavimas kompiuterinės apklausos būdu. 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Kurso programos temų aprašymas

Mokymo ir mokymosi metodai-informaciniai ir praktiniai. Dalyko apimtis nurodoma akademinėmis valandomis, iš jų 2/3 teorinė dalis-paskaitos*, 1/3 pratybos ir savarankiškas darbas su metodine medžiaga, literatūros analizė, diskusija grupėje.
*teorinis kursas dėstomas auditorijose gali būti derinamas su nekontaktinėmis valandomis, naudojant elektronines priemones*
Dėstomos temos pagrįstos farmacijos specialistų, tobulinančių profesinę kvalifikaciją veiklai keliamais reikalavimais:
– Apžvelgti ir supažindinti farmacijos specialistus su pagrindiniais farmacinės srities teisės aktais, sveikatos priežiūros etikos principais, įvertinant farmacinių paslaugų kokybišką teikimą kaip dalį Lietuvoje įgyvendinamos sveikatos politikos.
– Supažindinti farmacijos specialistus su socialinės farmacijos, farmacinės rūpybos, vaistų gamybos ir analizės, farmakologijos bei farmakognozijos naujienomis, ypatumais ir pritaikymu farmacinėje praktikoje.
– Suteikti vaistininkams teorinių ir praktinių žinių apie vaistų gamybą, jų kokybę, standartizavimą, įpakavimą, laikymą.
– Pagalba vaistininkui Geros vaistinių praktikos kūrimo ir naudojimo procese, padedant suprasti Geros vaistinių praktikos įdiegimo svarbą, kai prioritetas – farmacinė paslauga.
– Suteikti gebėjimą farmacijos specialistui išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją, sistemiškai ir pastoviai atnaujinant žinias, mokantis visą gyvenimą.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Arūnas Savickas 4 1
Nijolė Savickienė 2
Jurgita Knašienė 3 1
Jurgita Daukšienė 2
Liucijus Ambraška 3 1
Jurga Bernatonienė 2
Raimondas Radžiūnas 2
Loreta Kubilienė 3 1
UGNĖ GENIENĖ 2
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Vertinimo metodai ir forma: teorinių ir praktinių žinių vertinimo testas, skirtas įsisavintų žinių patikrinimui kompiuterinės apklausos būdu.
Vertinimo trukmė – 2 ak. valandos.
Vertinimo sistema ir kriterijai:
- Farmacijos specialistas (vaistininkas ar vaistininko padėjėjas) turi atsakyti į testo klausimus iš dėstytojų parengto klausimyno dalykų: farmacinio darbo organizavimo (socialinės farmacijos), bendrosios vaistų ir vaistinės vaistų technologijos, farmakognozijos, farmakologijos ir farmacinės chemijos. Vaistininkus, dirbančius farmacinėse įmonėse yra galimybė testuoti iš pramoninės vaistų technologijos klausimų.
- Vertinant vaistininko teorines žinias, atsitiktine tvarka išrenkama (pateikiama) 100 klausimų, vertinant vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teorines žinias –pateikiama 80 klausimų.
- Minimalus (užskaitomas) teisingai atsakytų testo klausimų skaičius:
vaistininkui – į 60 klausimų (60%),
vaistininko padėjėjui – į 48 klausimus (60%).
- Neišlaikius testo reikiamu rezultatu, yra suteikiama pakartotinio vertinimo (testavimo) galimybė ne anksčiau kaip po septynių kalendorinių dienų.

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Savarankiško darbo metu farmacijos specialistas (vaistininkas ar vaistininko padėjėjas-farmakotechnikas) privalo:
- apžvelgti ,,internetinėse“ svetainėse skelbiamus farmacijos specialistams Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM, Valstybinės ligonių kasos prie SAM norminius aktus ir kitą naujausią informaciją;
- vaistininkai turi susipažinti su Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje pateikiama aktualia naujausia informacija: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis bei rekomendacijomis dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, su LR norminiais aktais bei kitais lydinčiais dokumentais, reglamentuojančiais atskirus farmacinių paslaugų teikimo etapus (vaistų gamybą, didmeninį vaistų platinimą, mažmeninę prekybą vaistais, farmacinės rūpybos elementus, pareigų ir atsakomybės pasidalinimą tarp vaistininko ir vaistininko padėjėjo ir t. t.), susipažinti su ES šalių farmacinės veiklos rodikliais;
- farmacijos specialistas privalo išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų farmacijos srityje atitikimą ES direktyvoms;
- pasirengti teorinių žinių vertinimui iš šių pagrindinių kursuose nagrinėtų farmacijos srities dalykų pagal kursų dėstytojų parengtą metodinę medžiagą (klausimyną): farmacinio darbo organizavimo, vaistų technologijos (vaistinės vaistų technologijos ir bendrosios vaistų technologijos, gali būti ir pramoninės vaistų technologijos), farmakognozijos, farmakologijos ir farmacinės chemijos.
Baigiamasis testas - farmacijos specialisto, išklausiusio programą, gebėjimų ir žinių vertinamas testu kompiuterinės apklausos būdu iš pagrindinių dėstytų farmacijos srities dalykų: farmacijos organizavimo (socialinės farmacijos), farmacinės chemijos, vaistų technologijos, farmakologijos, farmakognozijos. Baigiamoji apklausa atspindi tobulinimo rezultatą ir dėstytų dalykų įsisavinimą bei sąsajas.

Atvykstant reikia turėti

1. asmens dokumentą,
2.duomenis:darbovietės ir (ar) asmens adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą.
3. diplomo, įrodančio vaistininko ar vaistininko padėjėjo kvalifikaciją, duomenis: Nt., baigimo datą.
4. Vaistinės (įmonės) rekvizitus.

Papildoma informacija

Pagal asmeninį poreikį gali būti išklausytas nepilnas 24 ar 18 val. kursas.
Programos teorinis kursas dėstomas auditorijose gali būti derinamas su nekontaktinėmis valandomis, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jo pakeitimo įstatymai. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. X-709, 2006-06-22. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-08-01–2018-10.31.
2. Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1191, 2006-11-30 ir jo pakeitimo nutarimai. Galiojanti suvestinė redakcija 2017-04-04.
3. Dėl vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo. LR SAM įsakymas 2007-03-26 Nr. V-197. Galiojanti suvestinė redakcija 2016-07-01.
4. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1012 ir pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2016-12-30.
5. Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių.LR SAM 2003 07 11 įsakymas Nr. V- 450 ir jo pakeitimo įsakymai. Galiojanti suvestinė redakcija 2008-02-24.
6. Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. LR SAM 2006 12 13 įsakymas Nr. V-1051 ir jo pakeitimo įsakymai (aktuali redakcija). Galiojanti suvestinė redakcija 2014-11-01.
7. Vaistų žinynas. Vaistų žinios. Vilnius, 2018.
8. Z.Barsteigienė, R.Benetis, D.Burdulis, A.Lukošius, O.Ragažinskienė, L.Raudonė, N.Savickienė, S.Trumbeckaitė. Farmacinės botanikos ir farmakonozijos sąvokos. LSMU Leidybos namai, 2016.
9. Albinas Naudžiūnas, Loreta Kubilienė, Raimondas Radžiūnas ir kt. Farmacinės paslaugos klinikiniai konsultavimo pagrindai. LSMU Leidybos namai, 2014.
10. Farmacinės rūpybos vadovas: farmacijos specialisto pokalbio su pacientu algoritmai. Baltijos idėjų grupė, 2016.
11. A. Baranauskas, R. Radžiūnas, V. Skyrius. Socialinės Farmacijos klausimai. LSMU Leidybos namai, 2017.
12. A. Savickas, J. Bernatonienė, K. Ramanauskienė ir kt. Vaistinės vaistų technologijos. Laboratoriniai darbai. LSMU Spaudos namai, 2011.
13. A.Savickas, G.Kasparavičienė, K.Ramanauskienė ir kt.. Vaistų technologijos skaičiavimai. LSMU leidybos namai, 2013.
14. European Pharmacopoeia. 2018.
15. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/55 ES 2013 m. lapkričio 20 d. Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr.1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas).
16. A. Naudžiūnas, S. Sadauskas, A. Unikauskas ir kt. Vidaus ligų pagrindai farmacininkams. Vitae Litera, 2010.
17. Albinas Naudžiūnas, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas, Palmira Leišytė ir kt. Vidaus ligų diagnostikos pagrindai. Vitae Litera, 2013.
18. V.Lapinskas, Ž.Visockienė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2016.
19. D.Jatužis, V.Lapinskas, A.Vaitkevičius. Neurologinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2017.
20. Arvydas Milašius, Giedrė Sakalauskienė, Valdas Liukaitis, Edgaras Stankevičius. Autonominę nervų sistemą veikiančių vaistinių preparatų farmakodinamika ir farmakokinetika. LSMU Leidybos namai, 2014.
21. Rang & Ritter & Flower & Henderson. Rang & Dale's Pharmacology, 8th Edition. Churchill Livingstone, 2015.
22. Geriatrija: vadovėlis / Vita Lesauskaitė, Gytė Kučikienė, Jūratė Macijauskienė ; [sudarytoja Vita Lesauskaitė] Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2017
23. Širdies ligos. Adrian Chenzbraun. Vaistų žinios, 2013.
24. Informacija sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (dalinamoji medžiaga). Silvija Valdonė Valiūtė. Leonas Valius. Vitae Litera, 2016.
25. Šeimos medicinos vadovas (2-as leidimas). Leidėjas: Nacionalinis mokymo centras, 2015.
26. V.Lapinskas, Ž.Visockienė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai. Vilnius, Vaistų žinios, 2016.