Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai. Keeping, care and usage requirements for animals used for scientific and educational purposes

Kodas
KMU777
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
80val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
asmenims, dirbantiems su bandomaisiais ir/ar laboratoriniais gyvūnais
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
165.67Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. Judita Žymantienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
.
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
.
Programos aprašymas (santrauka)

Teisinis reglamentavimas (Europos Sąjungos teisės aktai ir tarptautinės sutartys, nacionalinis teisinis reglamentavimas) dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. Galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su bandomųjų gyvūnų įsigijimu, priežiūra ir naudojimu mokslo tikslais. Penkios gyvūnų laisvės. Etikos principai. Bandomųjų gyvūnų rūšių streso efektoriai.
Bendrieji reikalavimai darbui su bandomaisiais gyvūnais ir patalpoms (bendrieji reikalavimai: procedūroms, bandomųjų gyvūnų nužudymui, bandomųjų gyvūnų įmonėms, bandomųjų gyvūnų įmonių gamybinėms patalpoms, bandomųjų gyvūnų laikymui ir priežiūrai, specialiuosius reikalavimus bandomųjų gyvūnų tiekimui, naudojimui ir veisimui, keliamus reikalavimus asmenims, dirbantiems su bandomaisiais gyvūnais, bandomųjų gyvūnų naudojimo išimtys).
Bandomųjų gyvūnų elgsena, aplinkos gerinimo metodai, pašarai, vanduo, pakratai, fiziologiniai, etologiniai poreikiai, mikro- makro klimato parametrai, karantinas, adaptacija, aklimatizacija.

Laboratorinių gyvūnų (pelių (Mus musculus), žiurkių (Rattus norvegicus), jūrų kiaulyčių (Cavia porcellus), sirinių (auksinių) žiurkėnų (Mesocricetus auratus), kininių žiurkėnukų (Cricetulus griseus), mongolinių smiltpelių (Meriones unguiculatus), triušių (Oryctolagus cuniculus), šunų (Canis familiaris), kačių (Felis catus), visų nežmoginių primatų, balinių ir pievinių varlių (Xenopus laevis, Xenopus tropicalis ir Rana temporaria, Rana pipiens), zebrinių danijų (Danio rerio), šeškų (Mustela putorius), ir kitų rūšių gyvūnų naudojimo bandymuose procedūros) aplinka ir jos kontrolė, gyvūnų priežiūra ir laikymas, fiziologiniai ypatumai, mitybos aspektai. Atskirų gyvūnų rūšių specifiniai priežiūros būdai ir procedūros. Bandomųjų gyvūnų naudojimo tikslai ir alternatyvos. Specialieji reikalavimai eksperimente.

Ūkinės paskirties gyvūnų (galvijų, avių, ožkų, kiaulių, mažųjų kiaulių, arklių, paukščių) naudojimas, aplinka ir jos kontrolė, gyvūnų priežiūra ir laikymas, fiziologiniai ypatumai, mitybos aspektai. Atskirų gyvūnų rūšių priežiūros būdai ir procedūros. Bandomųjų gyvūnų naudojimo tikslai ir alternatyvos. Specialieji reikalavimai. Vadovaujamasi 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos, kur yra nustatyti būtini ūkinėms reikmėms auginamų arba laikomų gyvūnų apsaugos standartai. Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 51-1974), Veršelių laikymo reikalavimus ir Kiaulių laikymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl Veršelių laikymo ir Kiaulių laikymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija” (Žin., 2000, Nr. 110-3562; 2003, Nr. 9-334). Viščiukų broilerių laikymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-173 (Žin., 2010, Nr. 50-2470). Bendrosios nuostatos, aplinka ir aplinkos kontrolė, sveikata, laikymas, aplinkos gerinimas ir priežiūra, papildomos atskirų rūšių laikymo ir priežiūros gairės.
Ūkinės paskirties gyvūnai gali būti žudomi pagal 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) I priedo reikalavimus.Pakeistų, papildytų teisinių aktų analizė. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2021 m. balandžio 9 d. Nr. B1-310 dėl pakeitimo Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai. 2020 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/569. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. B1-690 „Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo. Veršelių gerovės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-689. Kiaulių gerovės reikalavimai patvirtinti 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-687. Vištų dedeklių gerovės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-685 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“, Viščiukų broilerių laikymo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“.
Palyginamieji bandomųjų gyvūnų biologiniai aspektai.
Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas. Susidariusių šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas vyksta vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, nustatančiu žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33).
Bandomųjų gyvūnų reprodukcijos aspektai. Gyvūnų lytinės sistemos ypatumai ir reguliacija. Dauginimosi ypatumai.
Eksperimento organizavimas ir planavimas.

Paraiškos pildymo reikalavimai, dėl bandymo su gyvūnu procedūros leidimui gauti. Paraiškų dėl bandymo su gyvūnu procedūros projekto nagrinėjimo ir išdavimo tvarka. Prašymo dėl leidimo atlikti bandymo su gyvūnu procedūros projektą išdavimo formos pavyzdžio analizė.
Darbo vivariume organizavimas. Gyvūnų fikasavimas ir mėginių ėmimo (šlapimo, kraujo) technika. Fiksacijos metodų įvairovė. Nejautra, nuskausminimo ir bandomųjų gyvūnų nužudymo būdai.
Metaboliniai narvai ir jų panaudojimo galimybės ekspermentams.
Sveiko gyvūno modelis ir ligų prevencija.
Paraiškų, pagal individualią užduotį pristatymas darbui su bandomaisiais gyvūnais leidimui gauti.
Bandomųjų gyvūnų veisimo ypatumai. Fiziologinė ir lytinė branda. Genetinė standartizacija.

Klausytojų sk. (nuo)
15
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
vaidas.oberauskas 7 5
ingrida.monkeviciene 1 4
judita.zymantiene 10 10
rasa.zelvyte 6 5
Papildoma informacija

Asmenų, dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais praktinių ir teorinių žinių pagilinimas. Asmenys, išklausę kursą ir išlaikę egzaminą, įgyja teisę vykdyti eksperimentus su bandomaisiais gyvūnais.

Minimalus dalyvio išsilavinimas: Žemės ūkio ir /ar biomedicinos mokslų magistras