Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma Profesinės kvalifikacijos tobulinimo administravimo sistemai (toliau – Medas.lsmu.lt), kurią valdo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas; +370 37 327201, rektoratas@lsmuni.lt).

Gerbiame Jūsų privatumą ir imamės organizacinių ir techninių saugumo priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, vadovaujamės Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duaomenų tvarkymą.

Pateikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinkate jų laikytis.

 

Privatumo politikoje vartojami terminai:

duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, kur tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

naudotojas – Medas.lsmu.lt naudotojas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes renkam ir tvarkom Jūsų asmens duomenis, siekdami įgyvendinti šiuos tikslus:

 • suteikti Jums paslaugas, susijusias su sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiklomis (toliau – Paslaugos);

 • užtikrinti tinkamą Jūsų Medas.lsmu.lt paskyros administravimą.

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir Paslaugų Jums teikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Savo asmens duomenis Jūs pateikiate pats, kai registruojate paskyrą Medas.lsmu.lt ir / ar naudojatės mūsų teikiamomis Paslaugomis.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 • Vardas, Pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Specialybė / licencija;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje dirbate;
 • Prisijungimo vardas;
 • Tobulinimosi programos pavadinimas;
 • Žurnalinių įrašų duomenys.

Kada ir kam mes turime teisę pateikti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami tretiesiems asmenims teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, vadovaujantis Lietuvos sveikatos sistemos įstatymo nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti arba su jais gali būti suteikta galimybė susipažinti duomenų tvarkytojams, kurie teikia Lietuvos sveikatos mokslų universitetui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų asmens duomenų apsauga.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys Medas.lsmu.lt paskyroje bus tvarkomi tol, kol naudositės Medas.lsmu.lt.

Tobulinimo kursų ir stažuočių dalyvių sąrašai saugomi 10 metų. Konferencijų dalyvių sąrašai saugomi 5 m.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Mes naudojame įvairias asmens duomenų saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Prieiga prie Jūsų paskyros saugoma Jūsų nustatytu slaptažodžiu, todėl niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Kai baigiate naudotis Medas.lsmu.lt, nepamirškite atsijungti, ypač jei naudojatės viešu kompiuteriu.

Jūsų teisės

 • Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti šią Privatumo politiką, bendravimo su Jumis metu ir kt.

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Jeigu Jūs turite paskyrą Medas.lsmu.lt, Jūs galite bet kada savo paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Atkreipiame dėmesį, kad teikdami Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, galėsime pateikti informacijos tik tiek, kiek tai nepažeidžia kitų asmenų teisių, laisvių ir teisėtų interesų.

 • Teisė ištaisyti savo asmens duomenis:

Informuojame, kad mes laikome, kad Medas.lsmu.lt paskyros registravimo metu Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Jeigu pasikeitė Medas.lsmu.lt paskyros registravimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais:

Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galėsime įrodyti, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).

Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių, pavyzdžiui, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome, vykdydami mums taikomas teisines prievoles.

 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą:

Esant Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytiems atvejams (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą.

Informuojame, kad jeigu bus apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, mes neturėsime galimybių Jums suteikti paslaugų.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą:

Reglamento 20 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Jeigu Jūsų prašymas atitiks Reglamente nustatytus kriterijus dėl asmens duomenų perkeliamumo ir turėsime technines galimybes įgyvendinti šią teisę, šią Jūsų teisę įgyvendinsime, tačiau tik tokia apimti, kuri nepažeis kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą ar kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Jeigu norite įgyvendinti savo teises ar kurią nors vieną iš jų, turite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu) pateikti mums rašytinį prašymą (toliau – Prašymas).

Prašymas turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią teisę ir kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jums Jūsų prašomą informaciją, jeigu Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Mes, pateikdami atsisakymą, nurodysime atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

Gavę Prašymą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Atsižvelgdami į Prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Baigiamosios nuostatos

Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politikos nuostatomis, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju neturėsime galimybės suteikti visos apimties paslaugų.

Privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl patariame Jums susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

 

Duomenų valdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas

Tel.: +370 37 327201, El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt

Jei turite klausimų, kaip renkame, naudojame ir kaupiame informaciją,

susisiekite duomenu.sauga@lsmu.lt

 

Paskutinio atnaujinimo data 2020-05-18